Dodjela koncesije za istraživanje uglja u Mednoj

with Nema komentara

Na osnovu člana 12. stav 6, a u vezi sa članom 25. stav 5. Zakona o koncesijama i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske, Vlada Republike Srpske , na 155. sjednici održanoj 07.12.2017. godine, donosi

ODLUKU

O POSTUPKU POKRETANJA DODJELE KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANJE UGLJA NA LOKALITETU “MEDNA”, KOD MRKONJIĆ GRADA

I

Pokreće se postupak dodjele koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Medna” , kod Mrkonjić Grada

II

Postupak dodjele koncesije iz tačke I ove odluke pokreće se na osnovu inicijative privrednog društva “Medna NV” d.o.o. Mrkonjić Grad.

III

Na osnovu inicijative iz tačke II ove odluke, priložene dokumentacije i obavljenih prethodnih konsultacija, potvrđuje se da postoji javni interes sa ekonomskog, sociološkog i ekološkog aspekta za realizaciju predmetne koncesije.

IV

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”